Saturday, 28 March, 2020 / شنبه ۹ فروردين ۱۳۹۹
 کمیته شورای مدیران
کمیته شورای مدیران (بررسی عملکرد شرکت و مدیریت ریسک)
حمید عبدلی محمدرضا موسوی مهران ملک شاهیان
مدیر مالی و اداری مدیر فنی و مهندسی مدیر مطالعات اقتصادی و برنامه ریزی